homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
GGS Hmong
In This Section

Zoo ib yam li peb cov txheej txheem kawm ntawv GEMS-GISE rau lub caij sov, kev kawm tom qab tsev kawm ntawv hu ua Afterschool GEMS-GISE STEM Academy qhia ntawv kom raug li cov kev cai qhia ntawv thiab mus qhia txog science thiab lej mathematics siv cov tswv yim teev duab teev ntawv thiab kawm los xav seb yuav teb cov lej li cas. Cov hoob kawm yeej muaj cov cuab yeej engineering thiab technology ntawd los rau. Cov hoob kawm los ntawm STEM yuav muaj kawm nyob rau hauv internet. Cov neeg qhia siv GEMS-GISE yuav los qhia ntawv nyob rau hauv rau cov menyuam pom thiab hais lus tau nrog lawv siv cov kev kawm uas menyuam kov tau thiab ua tau rau cov kev kawm Science, Technology, Engineering thiab Math! Yuav muab tag nhro cov ntaub ntawv rau yus. Cov menyuam mus tso npe kawm rau ib los sis ob hoob tau rau lub caij ntuj Nplooj Zeeg xyoo 2020. Thov teev seb koj xaiv cov hoob li cas raws li hoob xav kawm tshaj ua ntej.
TSEV KAWM NTAWV TAM SIM NO 
SAIB KOM MEEJ

MENYUAM LUB NPE 
MENYUAM LUB XEEM 
MENYUAM TUS ID (YOG PAUB) 
HNUB YUG 
CHAW NYOB 
APT # 
NROOG 
ZIP CODE 
HOOB KAWM TAM SIM NO 
TUS MENYUAM PUAS TAU MUS KAWM RAU COV HOOB GEMS/GISE/STEM TOM QAB TSEV KAWM NTAWV?
YOG TAU KAWM, RAU QHOV TWG THIAB THAUM TWG?
 
TAM SIM NO TUS MENYUAM PUAS TAU KEV KAWM PAB NWS XWS LI SPEC ED, TITLE 1, KAWM LUS AASKIV ELL (HOM LUS HAIS TOM TSEV HOME LANGUAGE), LOS SIS YOG TUS KAWM NTAWV SIAB ADVANCED LEARNER?
TOG TAU, SAU COV KEV PABCUAM
 
TUS SAIB XYUAS 1 LUB NPE 
TUS SAIB XYUAS 1 LUB XEEM 
TUS SAIB XYUAS 1 TUS XOVTOOJ  
TUS SAIB XYUAS 1 TUS EMAIL 
TUS SAIB XYUAS 2 LUB NPE 
TUS SAIB XYUAS 2 LUB XEEM 
TUS SAIB XYUAS 2 TUS XOVTOOJ  
TUS SAIB XYUAS 2 TUS EMAIL 
XAIV COV HOOB K-5 TOM QAB NO, TEEV TUS LEJ 1 QHIA TIAS YOG QHOV XAV TAU TSHAJ (mus rau qhov xaiv 6-8 yog tias tus menyuam nyob rau middle school):
Tsim, Daws, Kawm txog LOTS of Buttoms, Robots, Kab Ntsig, Npauj Npaim THIAB Paub Ntxiv Txog Kev Kawm Lej Math! Kawm siv tswv yim siv tes, ntsib cov xib fwb thiab phooj ywg! (Ntsiab kawm yog: Lej Math thiab Science)
Project Based Learning Math (Gr K-1) 
Hoob kawm no yuav kawm txog kev pib kawm ntawv Hmoob, kev nyeem, kev sau thiab kab lis kev cai. Cov menyuam yuav los koom rau hauv qhov visual arts-biliteracy nrog rau qhov STEM cov kev npaj ua.
Hmong Culture-STEM Course (Gr K-2) 
Kawm txog kev coding thiab engineering los tsim cov dab neeg, tsim cov tas lauv thiab game ua si, tsim cov apps, thiab ua cov kev kawm uas haib kawg. Cov menyuam yuav los mus kawm txog engineering ua cov Hexbug sumo bots siv cov khoom los muab sib rhos ua ke. (Ntsiab kawm yog: Integrated STEM)
Coding-Engineering (Gr K-3) 
Cov menyuam tshawb nrhiav raws ntawm kev koom nqis tes uas yam siv Simple Machines thiab Mechanisms. Cov menyuam kev kawm: Cov simple machines ua tau haujlwm yooj yim heev. Cov simple machines muaj tej cov khoom txav tua mus los lossis tsis muaj cov txav. Cov simple machines thiab mechanisms hloov txoj hauv kev ntawm ib lub zog lossis ib cov zog yuav muaj los ua tej yam.
Simple Machines and Mechanisms (Gr K-3) 
Teev thiab Npaj seb koj yuav los mus ua cov STEMspiration projects zoo li cas! Cov kev kawm hu ua Explore Projects muaj nyob rau hauv STEM siv tswv yim los ua cov tiliting maze, lub tuav mov rau noog noj, cov ua suab paj nruas, daim ntaub kaus poob los, thiab tej yam khoom loj loj. Nyob rau STEM Explorer koj yuav los tsim, kawm, thiab kawm tej yam tshiab tswv yim! (Ntsiab kawm yog: Engineering thiab Science)
STEM Explorer (Gr K-3) 
Siv qhov Engineering Design Process, cov menyuam yuav los pom tau thiab tsim cov dab neeg thaum pib, thaum nruab nrab, thaum kawg, tsim qhov character, thiab teeb meem/kev daws teeb meem. Cov menyuam tsim thiab qhia cov dab neeg luv ua pab pawg los siv qhov Legos thiab qhov Stop Go Animation kev ua/ lub tswv yim.
Story Starters (K-3) 
Qhov American Indian STEAM Immersive Experience yog tsim los txhawb cov menyuam li kev paub txog cov cuab yeej cuab tam ntawm American Indian cov neeg nrhiav tau MN. Hoob no yog qhia txog cov hauv paus ntawm kev paub thiab kev kawm yav dhau los thiab tam sim no li thaum los tshawb txog American Indian kev tau muaj rau hauv science, technology, engineering, thiab mathematics. Cov ntsiab lus muaj: American Indian lus thiab cov nruab lus, kab lis kev cai raws li dab neeg thiab cov keeb kwm tau hais muaj, paub txog lub hnub qub ntawm haiv neeg, cov hauv kev txawj suav, cov kab ke ib txwm muaj thiab nthuav qhia hauv art, thiab ntau yam engineering thiab kev tsim qauv txog lub caij ntuj no.
American Indian STEAM Immersive Experience (Gr K-5) 
Cov menyuam kawm txog motion, light, sound, heat, growth, thiab lub zog kev siv technology hauv kev nqis tes ua los paub txog lub hauv paus txheej txheem ntawm energy. Cov menyuam kawm los muaj kev tsom kwm, ntsuas, sau tseg, sib piv thiab pom qhov txawv, muaj siv cais, muab kev twv tau, txhab txhais, thiab muab cov kev tau los sau ua graph thiab qhia tawm qhov tseeb.
Energy Explorations (Gr K-5) 
Ua tes taw siv KoolFit-2four7! Koom tes rau ntau yam kev ua tes taw, kev ua si thiab kawm txog kev noj qab haus huv. Los kawm txog seb science thiab technology muaj feem ua ke li cas siv KoolFit-2four7! Txhua cov computer los ntawm tsev kawm ntawv los sis cov yus muaj tim tsev los yuav ua haujlwm tau. Cov khoom siv rau cov menyuam rau txhua hoob yuav txawv. (Ntsiab kawm yog: Science, Technology, Physical Education, thiab Wellness)
KoolFit-2four7 (Gr K-5) 
Tuaj koom nrog peb hauv txoj kev mus ncig thoob tebchaws Latin America. Qhov koj muaj ces yog lub siab xav thiab qhov xav tau "siv peb qhov kev sib txawv los ua qhov sib txawv" Nyob rau hauv qhov kev tsim, xav paub koj yuav dhau los ua neeg poob teb chaws los ntawm Latinos mus rau Tebchaws Asmeskas. Koj yuav mloog lawv cov dab neeg, tias lawv yog leej twg thiab lawv xav yog leej twg. Los ntawm arts, literatures, kev coj noj coj ua thiab kev ua si, koj yuav kawm txog Latino keeb kwm kev pab txhawb thiab nkag siab tob txog cov txiaj ntsig tseem ceeb hauv kab lis kev cai koj cuam tshuam nrog txhua hnub thiab cov kev muaj nuj nqi no cuam tshuam rau kev sib txuas lus, kev sib raug zoo thiab kev sib koom tes. Tshaj ntawm qhov xim ntawm peb cov qhov muag, plaub hau thiab tawv nqaij ... Peb puas yog zoo txawv taig? Los koom peb thiab tshawb nrhiav!
Kawm Txog Latin American (Gr K-5) 
Kawm siv STEM rau kev nyeem ntawv qhia dab neeg cuav thiab dab neeg tiag. Ces tau los kawm zoo li cov tub txawj ntse scientists, technologists, engineers, thiab mathematicians siv tes los ua thiab kawm kom lawv paub ntxiv txog phau ntawv lawv tau nyeem. (Ntsiab kawm txog: STEM thiab Nyeem Ntawv Reading/Txuj Ci Lus)
STEM Stories (Gr K-5) 
Tsim, Daws Teeb Meem, Kawm paub txog Wasps, Muv, Tsiaj Zoo thiab Kawm Ntxiv Txog Lej Math! Kawm siv tswv yim siv tes, ntsib cov xib fwb thiab phooj ywg! (Ntsiab kawm yog: Math thiab Science)
Project Based Learning Math (Gr 2-3) 
Los mus kawm ntxiv paub qhov tseem ceeb txog kev yuav siv tswv yim loj tshaj plaws rau lub neej los ntawm Design Thinking! Cov neeg ua lag luam zoo tsim qauv kos duab, tsim cov khoom qauv, tsim cov cim logos thiab qhia tawm txog lawv cov khoom lag luam thiab tseem tiv thaiv lawv cov cuab yeej rau lawv lub lag luam. Ua tus tsim qauv thiab tus tsim koj cov khoom koj tus kheej! Koj yuav siv koj cov tswv yim rau Flight Lab thaum koj tshawb xyuas txog dav hlau ya nrog cov ntawv dav hlau, cov gliders, cov rockets, cov heliballs thiab cov dav hlau ntawv siv ntawm tes. Nyob rau Design A Sports Arena koj yuav los sib hloov nrog lwm tus cov playing card npav ua si, tsim thiab ua si nrog cov khoom hover-balls koj tau tsim koj tus kheej, tom qab ntawd tsim qauv thiab tsim lub chaw ua si ncaws thiab ntaus npaas! Siv koj cov kev paub daws teeb meem koj tseem yuav pom cov hauv kev los tiv thaiv lub Ntiaj Teb tej tsiaj thiab lawv chaw nyob ecosystems. Cov kev ua si muaj nrog yog kev sib tw khiav kev khi hlua muab yus ya zipline, tshawb txog kev txuag hluav taws xob thiab cua sov, tshem tawm cov pa phem thiab pab cov tsiaj qus hauv cov chaw nyob thoob hauv lub teb chaws.
Camp Invention (Gr 3-5) 
Hoob kawm no yuav los kawm txog Hmoob cov lus, liv xwm thiab kab lis kev cai. Cov menyuam yuav los koom rau hauv qhov biliteracy materials nrog rau STEM kev npaj ua siv kev xav thiab kev daws teeb meem.
Hmong Culture-STEM Course (Gr 3-5) 
Koj puas tau caij lub roller coaster dua? Koj puas tau xav tsim tus qauv uas yog koj tus kheej tsim ua? Tshawb nrhiav kev siv science thiab engineering tsim cov qauv rau lub roller coaster uas ua haujlwm. Txheeb xyuas seb cov top roller coasters kuj zoo ib yam li cas. Kawm txog seb yog dab tsi ua rau lub roller coaster ua haujlwm thiab tsim kom zoo rau koj kev caij zoo tshaj plaws thiab kev lom zem ua si lom zem kom neeg xav tuaj! Tsim ib daim vis dis aus ntawm koj lub roller coaster uas khiav mus los! (Ntsiab kawm yog: Science thiab Engineering)
Roller Coaster Science (Gr 3-5) 
Tshawb Fawb Biomedical Science. Cov menyuam yuav kawm txog science rau cov DNA los ntawm kev siv tes ua cov qauv los sis sim ntau yam kev kawm txog cov plaub hau, kos ntiv tes, hom ntshav, cov qhov muag zoo li cas, thiab kev sib kis kabmob. Hoob no yuav muab cov menyuam kawm txoj hauv kev txog kev ua haujlwm nrog cov kws tshawb fawb scientists tiag tiag uas yog ib qhov kev tshawb nrhiav. (Ntsiab kawm yog: Science thiab Technology)
Biomedical (Gr 4-5) 
Cov menyuam yuav los tsim lawv kev muaj tswv yim, kev daws teeb meem, kev npaj ua thiab kev tshuaj ntsuas. Cov menyuam los tsim cov qauv thiab hloov kho kom los txhawb qhov ua tau haujlwm, qhov txua tau zoo, thiab kev ua tau haujlwm zoo. Cov menyuam yuav txhim kho lawv kev txuas lus, kev ua ib pab thiab kev qhia tau ntawm cov qauv ua.
Design Technology (Gr 4-5) 
Tsim muaj kev lom zem nrog rau Electroworks thiab electronic projects. Nrog rau yog kev sim ntawm qhov static electricity, batteries, magnets, electromagnetism, thiab circuits. Cov menyuam yuav los tsim thiab nrhiav ntau yam ntawm qhov nyab xeeb hauv cov electrical circuits, energy, thiab electronicslos hauv kev nqis tes ua thiab siv computer ua.
ElectroWorks & Electronics (Gr 4-5) 
Kawm txog kev ua cov cuab yeej mechanical design, construction uas yog kho cov khoom ua ke, kev kawm programming, thiab kawm txog kev sib koom tes ua haujlwm ua ke. Tsim koj tus MBot uas yog tus qauv li koj nyiam tsim siv cov kev ua cov khoom no, siv cov cuab yeej motors thiab cov ntsuas pom khoom sensors. Cov robots yog tsim siv tau lub computer los mus ua kom txav tau, ua li qhia, thiab muaj suab. Siv cov qauv thiab kev kawm txawj ua los mus daws tej yam nyuab thaum teev cov duab tsim cov khoom. Ib pab pawg neeg mam li kho lawv tus MBot mus xeem rau qhov Mars Challenge thiab sib xeem siv cov code uas yog CoderZ EV3 uas yog cov yuav muaj kev siv. Ntsiab Lus: Yuav muab tus MBot thiab Marts Mat; yuav muaj cov programming software nyob rau web kom cov menyuam siv tau nrog cov Chrombooks los sis Laptops uas MPS tau muab rau. (Ntsiab kawm yog: Engineering, Computer Science thiab STEM)
Explore Robotics (Gr 4-5) 
Tshawb fawb txog kev Natural Pathways nyob rau peb lub ntiaj teb. Cov menyuam yuav los mus kawm txog kev noj mov, plas mov, kev tsiaj nkaum tau thiab cov tsiaj zoo ib yam li cas, cov tsiaj los sis paj ntoos uas muaj txoj sia tshaj lwm cov, cov roj uas tau raug nchuav ntau ntau, thiab tau siv tes los mus kawm txog cov lawv qhia ib tug zuj zus thiab thaum muaj kev kawm ntau yam. Hoob no yuav muab cov menyuam kawm txoj hauv kev txog kev ua haujlwm nrog cov kws tshawb fawb scientists tiag tiag uas yog ib qhov kev tshawb nrhiav. (Ntsiab kawm yog: Science thiab Technology)
Natural Systems (Gr 4-5) 
Tsim, Daws Teeb Meem, Kawm paub txog cov Tsiaj, cov Tu Tsiaj Tom Lub Chaw Yug Tsiaj, Disney thiab cov Tas Lauv THIAB Kawm Kom Paub Lej Ntxiv! Kawm siv tswv yim siv tes, ntsib cov xib fwb thiab phooj ywg! (Ntsiab kawm yog: Lej Math thiab Science)
Project Based Learning Math (Gr 4-5) 
Teev thiab Npaj seb koj yuav los mus ua koj cov STEM projects zoo li cas! Qhov Create Projects muaj STEM cov kev kawm los ntawm kev tsim kho thiab rov teev duab rau cov cuab yeej catapults, lub tsheb zais pa, cov choj Da Vinci, kev tsim khoom, thiab cov txhuam cov neeg tsis txaus siab. Nyob rau STEM Creator koj yuav kawm, thiab kawm tej yam tshiab tswv yim! (Ntsiab kawm yog: Engineering thiab Science)
STEM Creator (Gr 4-5) 
KOS SEB KOJ XAIV COV HOOB 6 rau 8 TOM QAB NO, KOS TUS 1 RAU THAWJ HOOB KOJ XAV TAU TSHAJ:
Muaj cov cuab yeej engineering thiab kev teev duab uas yog rau neeg them taus thiab muaj zog rau 21 caug xyoo. Txhua yam koj xav tau muaj nyob rau ntawm chav me li 200 square feet xwb: kawm qhov pib ntawm kev teev duab tsim tsev architecture, teev duab design, kev tsim kho, hluav taws xob engineering thiab kev kho kav dej plumbing. Koom nrog peb muab qhov kev sib tw ntawm cov tsev me me uas tsim los! (Ntsiab kawm yog: Science thiab Engineering)
Architectural Design (Gr 6-8) 
Cov menyuam yuav los tsim lawv kev muaj tswv yim, kev daws teeb meem, kev npaj ua thiab kev tshuaj ntsuas. Cov menyuam los tsim cov qauv thiab hloov kho kom los txhawb qhov ua tau haujlwm, qhov txua tau zoo, thiab kev ua tau haujlwm zoo. Cov menyuam yuav txhim kho lawv kev txuas lus, kev ua ib pab thiab kev qhia tau ntawm cov qauv ua.
Design Technology (Gr 6-8) 
ElectroWorks & Electronics – Tsim muaj kev lom zem nrog rau electroworks thiab electronic projects. Nrog rau yog kev sim ntawm qhov static electricity, batteries, magnets, electromagnetism, thiab circuits. Cov menyuam yuav los tsim thiab nrhiav ntau yam ntawm qhov nyab xeeb hauv electrical circuits, energy, thiab electronicslos hauv kev nqis tes ua thiab siv computer ua.
ElectroWorks & Electronics (Gr 6-8) 
Exploration thiab Dynamic Application rau cov Robotics thiab Computer Science nrog rau kev siv cov cuab yeej tshiab (MBots) thiab software (makeblock) los ntawm kev tsim cov qauv cuab yeej, tsim kho khoom, tsim ua programming thiab ua haujlwm nrog pab pawg neeg. Tom qab tsim tus quav MBot uas yog siv cov qauv hauv lub tsev, lub cav thiab lub ntsuas pom sensors, ces cov menyuam kawm yuav: 1) tsim, txuas thiab hloov ntau yam khoom ntxiv los rhos rau thiab 2) siv makeblock programming los mus daws tej teeb meem nyuab rau lawv lub Mars Mat. Cov menyuam yuav siv cov CoderZ los mus sib tw kawm cov code EV3. Ntsiab Lus: Muaj cov MBot thiab Mars Mat; cov software rau kev programming yog siv hauv internet ces cov menyuam siv lawv lub Chromebooks los sis Laptops uas MPS tau muab rau. (Ntsiab kawm yog: Engineering, Computer Science thiab STEM)
Explore Robotics (Gr 6-8) 
Kev tsim khoom tsis yog zoo siab heev rau ib zaug xwb! Yog siv Invention Project®, cov menyuam yuav kawm tau txog kev ua lag luam ntawm sab uas tsim khoom, siv cov qauv los mus ua tawm ib yam khoom. Yeej siv lub zog, siv tes los ua, cov txheej txheem peb muaj yuav txhawb tus menyuam lub zog kom nws muab nws cov tswv yim los mus tsim khoom, thiab los kawm tias yuav coj cov khoom nws tsim ntawd coj mus muag li cas. Qhia txog koj cov tswv yim thiab cov khoom koj tau ua kom lwm tus rau siab thiab! (Ntsiab kawm yog: Engineering thiab Art)
Invention Project (Gr 6-8) 
Ua tes taw siv KoolFit-2four7! Koom tes rau ntau yam kev ua tes taw, kev ua si thiab kawm txog kev noj qab haus huv. Los kawm txog seb science thiab technology muaj feem ua ke li cas siv KoolFit-2four7! Txhua cov computer los ntawm tsev kawm ntawv los sis cov yus muaj tim tsev los yuav ua haujlwm tau. Cov khoom siv rau cov menyuam rau txhua hoob yuav txawv. (Ntsiab kawm yog: Science, Technology, Physical Education, thiab Wellness)
KoolFit-2four7 (Gr 6-8) 
Tsim koj qhov kev pom los kawm paub li thaum lub neej kev koom ua hauv qhov no, hoob kawm nqis tes kev yees duab. Kom hnov koj lub suab los ntawm kev muab tswv yim los sau ua ib zaj dab neeg raws menyuam kev kawm tau hauv GEMS/GISE/STEM cov ntawv xovxwm. Cov menyuam yuav kawm paub txog kev sau ntawv xovxwm ib yam li nug lus, sau cov lus tseg, los tsim lub tswv yim kev sau zaj xovxwm, kho xovxwm, thiab luam tawm rau hauv menayuam qhov GEMS/GISE/STEM ntawv xovxwm. Xav tau cov neeg txawj sau!
Kev Yees Duab & Journalism (Gr 6-8) 
Koj puas tau caij lub roller coaster dua? Koj puas tau xav tsim tus qauv uas yog koj tus kheej yog tus tsim? Tshawb nrhiav kev siv science thiab engineering tsim cov qauv rau lub roller coaster uas ua haujlwm. Txheeb xyuas seb cov top roller coasters kuj zoo ib yam li cas. Kawm txog seb yog dab tsi ua rau lub roller coaster ua haujlwm thiab tsim kom zoo rau koj kev caij zoo tshaj plaws thiab kev lom zem ua si lom zem kom neeg xav tuaj! Tsim ib daim vis dis aus ntawm koj lub roller coaster uas khiav mus los! (Ntsiab kawm yog: Science thiab Engineering)
Roller Coaster Science (Gr 6-8) 
Hauv kev kawm no koj yuav tshawb txog suab paj nruag los ntawm kev teev cia, kho kom raug thiab kev sib dhos siv cov txheej txheem Soundtrap. Thaum tshawb nrhiav cov nkauj los ntawm ntau yam digital thiab electronic cov kev tsim cov khoom no, cov menyuam yuav kawm txog cov nkauj ntawm cov acoustics, math, electronics, thiab physics txog qhov lawv tau siv lub tswv yim los ua. (Cov ntsiab lus tsom mus rau: Music thiab Engineering)
Sonic Pi Studio (Gr 6-8) 
Teev thiab Npaj seb koj yuav los mus ua koj cov STEM projects zoo li cas! Innovator Projects muaj cov kev kawm hu ua STEM los mus tsim thiab teev duab rau cov catapults, trebuchets, kites, thiab cov tsheb siv hnub ci. Nyob rau STEM Innovator koj yuav los tshawb fawb, kawm, thiab tsim khoom! (Ntsiab kawm yog: Engineering thiab Science)
STEM Innovator (Gr 6-8) 
Tshawb txog lwm yam energy. Menyuam los tsim thiab tsa ua kiv cua uas los ua cov hluav taws xob (electricity). Pib los ntawm kev sim thiab hloov cov hom kiv cua. Kawm txog qhov txua, qhov tsa thiab puas tsawg daim kiv cua uas yuav los ua tau cov hluas taws xob. Qhov ua tau hluav taws xob paum licas?
Wind Turbines & ALT Energy (Gr 6-8) 
Koj cia siab rau koj tus menyuam tau txais txiaj ntsig los ntawm kev kawm tom qab lawb ntawv yog dabi tsi?
Niam Txiv/Cov Saib Xyuas Lub Hom Phiaj rau tus Menyuam Kawm Ntawv no 
Tub menyuam cia siab kom tau txais tom qab kawm ntawv tas yog dab tsi?
Hom Phiaj Rau Tus Menyuam 
Xaiv txhua qhov uas raug (txhua cov hoob kawm rau Extended Day yeej tso rau lub caij thaum tus menyuam tsis kawm ntawv).
CITYWIDE COV HOOB

Yuav muab qhov kev kawm hauv STEM Academy Activity Kit rau cov menyuam siv online thiab yuav muaj kev sib txuas (sib tham hauv online, tsis yog kawm raws yus tus kheej) kawm nrog lawv tus xib fwb. Qhov yuav qhia txog yuav mus nqa thiab coj rov qab cov STEM Academy Kit yuav tuaj sai sai. Txhua tus menyuam muaj npe kawm yuav tsum muaj cuab yeej siv rau tom qab lawb ntawv nyob rau lub sijhawm qhia ntawv hauv internet, lub sijhawm tus xib fwb qhia ntawv (synchronous).
SCHOOL COV HOOB
COV MENYUAM KAWM NTAWV NTAWM KEV SIB KOOM TES THIAB DAWS TEEB MEEM RAWS LI COV HOOB QHIA NTAWV. TAU TUAJ KAWM NTAWV RAWS LI LUB SIJAHWM THIAJ LI KAWM KOM TAU ZOO RAU COV HOOB QHIA. PEB COG LUS TIAS YOG TAU POM ZOO TXAIS TUS MENYUAM RAU TSEV KAWM NTAWV 2020 GEMS/GISE/STEM TOM QAB LUB CAIJ KAWM NTAWV CES TUS MENYUAM YUAV KOOM TES RAU TAG NRHO COV HOOB, RAU SIAB KAWM NROG PAB PAWG MENYUAM NROG LAWV, KOOM TES THIAB SAIB TAUS TAG NRHO COV MENYUAM THIAB COV LAUS NYOB RAU COV TXHEEJ TXHEEM KAWM THIAB TAU UA IB TUG QAUV ZOO SAWV CEV RAU COV KEV KAWM THAUM MUAJ TXHUA COV KOOB TSHEEJ SAB NRAUD.
KEV XAV KOM TUAJ TSEV KAWM NTAWV LI CAS THIAB KEV COG LUS
KUV TUS MENYUAM TAU KUV KEV TXHAWB & TSO CAI TUAJ KAWM HAUV QHOV 2020 KEV KAWM
CONSENT
MENYUAM TEEV NWS LUB NPE 
KOS NPE 

* denotes a required field